Η εταιρεία Break-Even Consulting P.C αποτελεί μια κορυφαία τεχνική μελετητική εταιρεία, με υψηλή επιστημονική επάρκεια και καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό, με πολυετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ανάμεσα στα στελέχη της εταιρείας περιλαμβάνονται Διδάκτορες Μηχανικοί του ΕΜΠ, έμπειροι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, περιβαλλοντολόγοι και οικονομολόγοι, των οποίων η επιστημονική κατάρτιση και  επαγγελματική εμπειρία, εγγυώνται υψηλό επίπεδο εξατομικευμένων υπηρεσιών και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναπτύξει και διατηρεί έναν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική μεταφορά τεχνογνωσίας από τους χώρους παραγωγής υψηλού επιπέδου νέας γνώσης και εξειδίκευσης στους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Οι υπηρεσίες της επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες:

~ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της διαχείρισης αποβλήτων και των υδάτινων πόρων, με εστίαση στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων, στην ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προϊόντων, στη βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών και στην ενσωμάτωση τεχνολογικών καινοτομιών αιχμής.

~ Εκπόνηση μελετών σε ειδικότητες μηχανικού, προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

~ Ανάπτυξη δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας και διαχείρισης της καινοτομίας.